Náměstí Planá

Náměstí v Plané vzniklo jako centrální prostor středověké lokace města, která vymezila dnešní půdorys historického jádra v jeho hlavních konturách někdy ve 2. čtvrtině 13. století, což Planou řadí k nejstarším lokovaným sídlům v České republice. Rekonstrukce náměstí stála před úkolem rehabilitovat základní urbanistické vztahy v centru města. Architektonickým návrhem byl hledán vyrovnaný poměr mezi dopravou, zelení a historickým hmotným dědictvím. Nesnadným úkolem bylo řešení otázky automobilové dopravy a parkování vozidel. Jejich vytěsnění z náměstí by v současné době znamenalo umrtvení srdce města a přesunutí obchodů a služeb na periferii, proto velká část plochy náměstí je užívána pro účely parkování. Tato funkce se však nepromítá do výtvarného řešení a plocha náměstí zůstává architektonicky celistvá.


Vědomí starobylosti prostoru náměstí a nutnosti péče o genia loci byly vodítkem k šetrnosti při užívání nalezeného autentického materiálu. Z nalezené původní dlažby byly vydlážděny ucelené plochy před radnicí a kinem. Kompozice sloupu a kašen byla určující pro členění celého náměstí včetně rastru dlažby centrální plochy, kterou tvoří pruhy a vzájemně kolmá čtvercová pole. Veškerý nově vnesený kamenný materiál byl vybírán z domácích lomů, zejména z mrákotínské žuly.


Součástí rekonstrukce byl také nový návrh památníku osvobození situovaný ve východní části náměstí na hlavní urbanistické ose, která prochází svatojánským sloupem a dvojicí kašen. Jeho podobu tvoří masivní žulová stéla spočívající na okoseném stupni. Památník připomíná nejen samotný den osvobození, ale také válečnou anabázi vojáků 97. a 16. divize americké armády. Žula pro památník byla dovezena z jižní Francie společně s bloky pro plzeňský pomník „Díky Ameriko!“ a je tak jediným kamenným materiálem užitým na náměstí, který nepochází z domácích lomů.

  • Ocenění

    Cena hejtmana Plzeňského kraje za vytvoření reprezentativního prostoru,
    který vhodně propojuje původní historické prvky se současnými potřebami města.