Opatství Nový Dvůr


Konverze areálu bývalého hospodářského dvora v Dobré Vodě u Toužimi na trapistický klášter. Probíhá od roku 1999 ve spolupráci s architektem Johnem Pawsonem.


Planetárium Plzeň

Planetárium je umístěno v restaurované budově č. 56 bývalé kantýny Škodových závodů s unikátní nosnou konstrukcí z dřevěných rámů Hetzer v areálu Techmania Science Center.


Techmania Science Center Plzeň

Moderní interaktivní centrum pro děti a dospělé, kteří mohou objevovat přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu a techniky nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích.


PEKASS centrála

Obchodně administrativní, školicí, testovací a skladový objekt firmy PEKASS specializující se na dodávky a servis strojů a zařízení pekáren a cukráren.


TECHNOCRANE

Továrna na teleskopické jeřáby pro filmový průmysl byla postavena v letech 2001 až 2005 na Borských polích v Plzni.


Dálniční kaple Smíření

Novostavba první dálniční kaple v ČR na odpočívadle u Šlovic na 83. kilometru dálnice D5 ve směru Rozvadov - Praha.


NTIS a CTPVV

Výzkumné Evropské centrum excelence NTIS a CTPVV Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity, postavené v letech 2012 - 2014 v Plzni.


Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze vzniklo v nově upravených prostorách bývalého františkánského kláštera. Kromě stálé expozice jsou přístupné i původní gotické interiéry s freskami z druhé pol. 15. stol. 


Klášter Chotěšov

Bývalý ženský premontstrátský klášter založený ve 13. století. Postupná obnovova probíhá od roku 1992. V současné době je klášter využíván převážně ke kulturním akcím.


Bytový dům Poděbradova

Bytový dům Poděbradova Plzeň, jehož architektura domu se vědomě hlásí k předválečné funkcionalistické estetice.


10 HVĚZD

Revitalizací souboru židovských památek v deseti lokalitách vznikla síť oblastních kulturně vzdělávacích center židovské kultury, které prezentují jedinečné kulturní dědictví České republiky.

GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů a poučení subjektu údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o  ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“.

1. Správce osobních údajů

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. (dále jen společnost)

Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň, IČO 25229869, DIČ CZ25229869

jejímž jménem jedná jednatel Ing. arch. Jan Soukup

tel.: +420 377 223 236

ID datové schránky: 2fbnx7x

V souladu s čl. 12 a ve spojení s čl. 13 a 14 GDPR Vás tímto informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

2. Které kategorie osobních údajů zpracováváme?

Osobní údaje standardní:

-  jméno, příjmení, titul
-  datum a místo narození
-  adresa místa trvalého pobytu
-  státní občanství
-  sídlo
-  doklad totožnosti
-  vlastnoruční podpis
-  rodné číslo
-  ID datové schránky
-  IČO, DIČ
-  číslo bankovního účtu
-  pohlaví
-  osobní stav
-  vzdělání
-  další údaje, které uvedete jako kontaktní – e-mailová adresa, telefon
-  údaje o platu
-  údaje o předchozím zaměstnavateli
-  jméno a příjmení manžela/lky a osob žijících ve společné domácnosti
-  údaj o zdravotní pojišťovně

Zvláštní kategorii osobních údajů (tzv. citlivé údaje)
-  údaje o zdravotním stavu
-  členství v odborech

Osobní údaje zpracováváme v elektronické nebo v tištěné podobě.

 

3. K jakým účelům zpracováváme Vaše osobní údaje? Jaký je právní podklad zpracování Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme k účelům, které pro nás stanoví právní předpisy, tedy zejména kdy:

- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, např. při plnění smluvních závazků vzniklých zejména dle soukromoprávních předpisů např. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, např. v případě uzavření smlouvy o dílo, kupní, apod.

- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, např. plnění povinností dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a souvisejících předpisů v platném znění.

 

4. Právní základ zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnost vztahuje, dále dle čl. 6 odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů a dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

5. Zdroje, ze kterých osobní údaje pocházejí

z výkonu podnikatelské činnosti - zpracování nabídek, prodeje služeb, nebo zastupování při výkonu inženýrské činnosti. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro dodržení zákonných požadavků a neposkytnutí může vést k postihu za neplnění povinností stanovených právními předpisy.

 

6. Jak dlouho Vaše osobní údaje ukládáme?

Vaše osobní údaje zpracováváme jen po dobu nezbytnou, která je nutná k plnění účelu zpracování. Po jejím uplynutí budou osobní údaje zlikvidovány nebo budou uchovávány po dobu stanovenou platným Spisovým řádem vydaným dle zákona č. 499/20004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

7. Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Jako subjekt, jehož údaje jsou zpracovány máte právo:
-  požadovat přístup k Vašim osobním údajům a k informacím o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců, plánované době uložení nebo kritériím pro její určení,
-  požadovat opravu nebo omezení zpracování,
-  požadovat výmaz osobních údajů,
-  odvolat kdykoli souhlas, v případě, že na jeho podkladě je zpracování prováděno; odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
-  právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

8. Kam se můžete obrátit se svými podněty a stížnostmi?

V případě, že zjistíte, nebo se domníváte, že společnost ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy nebo v rozporu se svými povinnostmi, můžete požádat společnost o vysvětlení, nebo požadovat odstranění takového stavu a to zasláním zprávy na e-mail: info@atelier-soukup.cz.